M. Alhasani Dubali, DEVELOPING SPECIALIZED ENGLISH PROGRAMS AT UNIVERSITY LEVEL TO MATCH THE COMMUNICATIVE NEEDS OF THE EUROPEAN MARKET, Tarnow 2020.

| 25 listopada 2020

ABOUT THE AUTOR:

Dr. Mirela Alhasani (Dubali) obtained her PhD degree from University of Sofia ‘St.Kliment Ohriski’ in Classic and Modern Philology in 2019. Her dissertation was an interdisciplinary case study curriculum reform of foreign languages in compatibility with the professional linguistic needs of EU market as a future target of Albanian university graduates. This crossdisciplianry needs analysis was scientifically enlightened by the European integration theories mainly social constructivism: an approach to interpreting both international relations and educational processes. Dr. Alhasani (Dubali) was theoretically equipped with such EU and IR scientific background at her Masters program at the prestigious Central European University on a full scholarship of excellence by Open Society Institute during time period 2003-2004. Moreover, due to her distinctive performance at CEU, she was granted participation at in the Higher Education Project for Returning Scholars by Open Society Institute known as the Brain Gain Project in Albania 2004-2005. During this international academic-oriented project, Dr. Alhasani (Dubali) was trained in theories and further course designing in the area of EU and Humanties/ Language policy.

Her research interests encompass tailored English language programs triggered by the political, economic/business, socio-cultural, and computational dynamics of the European Union polity and the national Albanian context. Currently, she is involved in  CLIL-HET Visegrad+ project 2018-2020; in Cost Action 18209 – European network for Web-centered linguistic data science 2019-2023; Cost Action 18231 – Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation 2019-2023. She is member of the Editorial Board of The International Journal of TESOL Studies published by Faculty of Foreign Languages at Shanghai Jiao Tong University, China. Dr. Alhasani is also a member of Women Democracy Network- Empowering Women for Leadership affiliated to mother institution International Republican Institute in USA. She makes active contribution as a scholar and researcher in issues related to gender and political developments locally, regionally and globally.

Dr. Mirela Ahasani Dubali has been lecturing for 15 years at several institutions such as Tirana State University, Durres University, Visiting Lecturer at University of Sofia (Balkan Studies program),  and currently, she is a lecturer of English for Academic/Specific Purposes at the Faculty of Architecture and Engineering at EPOKA University, in Tirana Albania

ABOUT THE BOOK

TABLE OF CONTENTS PWSZ_Developing_TABLE OF CONTENTS

PREFACE  PWSZ_Developing_PREFACE

Pages 128

ISBN 978-83-959880-0-4

Z recenzji dra Grzegorza Nawrockiego:

Recenzowana praca jest rozprawa doktorską Autorki, wnikliwie rozpatrującą problemy w systemie nauczania języka angielskiego jako języka obcego w Albanii w kontekście niedawnych transformacji ustrojowych i coraz wyraźniej rysujących się wymagań biznesowo-ekonomicznych kreowanych przez Unię Europejską, do której dostosowanie się, także przez medium języka angielskiego, jest wyraźną aspiracją Albanii w perspektywie jej wstąpienia do struktur Unii. Dostosowanie się w ramach kształcenia w języku angielskim napotyka na przeszkody odziedziczone po poprzednim ustroju. Niepraktyczne i przestarzałe programy nauczania języka angielskiego Autorka proponuje oprzeć na modelach promujących profilowane nauczanie języka dla celów specjalistycznych (English for Special Purposes; dalej ESP), ściśle według potrzeb poszczególnych gałęzi biznesu. Proces ten wymaga wyszkolenia odpowiedniej kadry akademickiej kompetentnej w nauczaniu ESP, a także wytworzenia i wdrożenia odpowiednio zmodernizowanych planów nauczania, według rodzących się, wyżej zasygnalizowanych, potrzeb i wymagań.

Z recenzji dra Grzegorza Cebrata:

Praca opiera się na badaniach przeprowadzonych przez Autorkę w oparciu o różnorodne współczesne metody badawcze obejmujące case study (badania ankietowe, wywiad środowiskowy, obserwacje) oraz obszerną literaturę przedmiotu (bogata bibliografia dotycząca metodyki języka angielskiego i ESP oraz statusu funkcji i roli języków w Unii Europejskiej). Badania zostały przeprowadzone w Tiranie w trzech wyselekcjonowanych grupach: wśród przedstawicieli lokalnych i międzynarodowych firm mających siedzibę w Tiranie, pracowników akademickich Uniwersytetu w Tiranie, oraz studentów anglistyki tegoż. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy wyników badań proponują opracowanie programu kursu  English for Business and Economics i jego wprowadzenie w ramach specjalizacji studiów magisterskich.