THE HIGH FIDELITY SIMULATION SCENARIOS FOR INTERCULTURAL GERIATRIC NURSING

| 29 grudnia 2023

“The High Fidelity Simulation Scenarios for Intercultural Geriatric Nursing” is a valuable educational resource that offers a unique learning experience for nursing students, focusing on gerontological care. The simulations provide an opportunity to:

– understand the importance of approaching older adults from various cultural backgrounds in a culturally-sensitive way.

– learn to provide culturally sensitive care.

– empower older persons and their families to participate in individualised care planning.

– identify when care practices or approaches are wrong and act upon this.

– work together as a team, using their individual skills and knowledge to provide comprehensive care to older adults.

In the process of following the scenarios students will gain a deeper understanding of the importance of the older person’s life story in care planning and securing their quality of life. Students will also gain social and intercultural competencies, understanding assisted living as a socio-cultural environment. Co-creating the multi-cultural and inter-professional environment set out in the scenarios is likely to develop students’ critical thinking and reflective skills, enabling them to make informed decisions and provide high-quality care to older adults. Additionally, students will learn how to use technology to enhance care and support older adults.

Overall, the simulation scenarios offer a unique opportunity for students to learn about culture-sensitive gerontological care in a safe and supportive environment.

 

“The High Fidelity Simulation Scenarios for Intercultural Geriatric Nursing” to cenne źródło edukacyjne, które oferuje studentom pielęgniarstwa wyjątkowe doświadczenie edukacyjne, koncentrując się na opiece gerontologicznej. Symulacje pozwalają studentom:

– zrozumieć znaczenie zróżnicowanego podejścia do osób starszych w różnych środowiskach kulturowych w sposób wrażliwy kulturowo.

– nauczyć się zapewniać opiekę wykazując wrażliwość kulturową.

– nauczyć się umożliwiać osobom starszym i ich rodzinom udział w zindywidualizowanym planowaniu opieki.

– zidentyfikować, kiedy praktyki lub podejścia w zakresie opieki są nieprawidłowe i podjąć odpowiednie działania.

– współpracować w zespole, wykorzystując swoje indywidualne umiejętności i wiedzę, aby zapewnić kompleksową opiekę osobom starszym.

Realizując scenariusze, studenci zyskają głębsze zrozumienie znaczenia historii życia osoby starszej w planowaniu opieki i zapewnianiu jej jakości życia. Studenci zdobędą także kompetencje społeczne i międzykulturowe, rozumiejąc życie wspomagane jako środowisko społeczno-kulturowe. Współtworzenie wielokulturowego i międzyzawodowego środowiska nakreślonego w scenariuszach rozwinie u studentów umiejętności krytycznego myślenia i refleksji, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji i zapewnianie wysokiej jakości opieki osobom starszym. Ponadto studenci dowiedzą się, jak korzystać z technologii w celu poprawy opieki i wspierania osób starszych.

Scenariusze symulacyjne oferują studentom wyjątkową okazję do poznania wrażliwej kulturowo opieki gerontologicznej w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Stron 220

ISBN 978-83-966917-5-0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Link do pobrania: HIGH FIDELITY SIMULATION…_publ