A MODEL OF CULTURE-SENSITIVE BLENDED/DISTANCE SIMULATION TEACHING AND LEARNING IN THE FIELD OF GERIATRICS

| 29 grudnia 2023

 The publication is a comprehensive study that delves into the intricacies of culture sensitive geriatric care through a simulation-based blended or distance teaching and learning course. It offers a fresh perspective and valuable contributions to the field. The document, authored by experts in their respective domains, presents a wealth of information that is both engaging and thought-provoking.

The document is divided into several sections, each addressing a specific aspect of areas such as simulation in geriatric nursing, blended/distance learning course design for nursing education, the social-constructivist approach in blended-distance education in healthcare, and intercultural issues in geriatric nursing. They all come together to create the model of designing the course developed as a further step of the authors’ activity (see https://gnursesim.eu/home/course-en/)

One of the most compelling aspects of the publication is its interdisciplinary approach. The authors have drawn from a wide range of sources, including scientific research and historical accounts provided by persons actively involved in gerontological care and education, to create a holistic understanding of the subject matter. This approach not only enriches the reader’s experience but also provides a broader context for understanding the topic at hand.

“A Model of Culture-Sensitive Blended/Distance Simulation Teaching and Learning in the Field of Geriatrics” is highly recommended for anyone interested in expanding their knowledge and understanding of the subject matter.

 

Publikacja zgłębia zawiłości opieki geriatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem uwrażliwiania studentów pielęgniarstwa na krąg kulturowy z jakiego wywodzi się osoba starsza poprzez oparty na symulacji kurs nauczania i uczenia się na odległość. Praca oferuje świeże spojrzenie i cenny wkład w tę dziedzinę. Dokument, którego autorami są eksperci w swoich dziedzinach, przedstawia bogactwo informacji, które są zarówno absorbujące, jak i prowokujące do przemyśleń.

Dokument jest podzielony na kilka sekcji, z których każda dotyczy konkretnych aspektów omawianych obszarów, takich jak symulacja w pielęgniarstwie geriatrycznym, projektowanie kursów nauczania mieszanego/na odległość w edukacji pielęgniarskiej, podejście społeczno-konstruktywistyczne w edukacji mieszanej i na odległość w opiece zdrowotnej oraz kwestie międzykulturowe w geriatrii I opiece gerontologicznej. Wszystkie one wspólnie tworzą model projektowania kursu, będący kolejnym etapem działalności autorów (patrz https://gnursesim.eu/home/course-en/)

Jednym z najbardziej watościowych aspektów publikacji jest jej interdyscyplinarne podejście. Autorzy czerpali z szerokiej gamy źródeł, w tym z badań naukowych oraz relacji osób aktywnie zaangażowanych w opiekę i kształcenie w dziedzinie gerontologii, aby stworzyć całościowy obraztem tematu. Takie podejście nie tylko wzbogaca doświadczenie czytelnika, ale także zapewnia szerszy kontekst dla zrozumienia omawianych treści.

“A Model of Culture-Sensitive Blended/Distance Simulation Teaching and Learning in the Field of Geriatrics” jest wysoce zalecany wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy i zrozumienia przedmiotu.

Stron 68

ISBN 978-83-966917-4-3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Link do pobrania: A MODEL OF CULTURE…_publ