O NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO ANGIELSKU

| 5 lutego 2021

Sesja egzaminacyjna rozpoczęta, pełno nauki. Jak wiadomo, nauka to potęgi klucz! Warto nie tylko się uczyć, ale również poznawać jak się uczy.

O nauczania języka angielskiego w szkolnictwie wyższym traktuje książka pt. „Developing specialized English programs at university level to match the communicative needs of the European market”, której autorką jest Mirela Alhasani Dubali.

Jest to autorska monografia anglojęzyczna, której tematem jest zagadnienie rozwoju specjalistycznych programów języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim w celu dostosowania do potrzeb komunikacyjnych rynku europejskiego. Analizowaną w książce problematykę autorka opiera na wyselekcjonowanym, z racji swojej pracy zawodowej, przykładzie systemu nauczania języka angielskiego jako obcego w Albanii.

Określony problem badawczy, postawione hipotezy, założone cele, przyjęta metodologia i przeprowadzony zakres badań składają się na spójne tematycznie rozważania naukowe. Autorka wskazuje w nich na ujęcie historyczne i obecny stan programów języka angielskiego, przedstawia stosowane w przeszłości i teraźniejszości metody nauczania, proponuje progresywne rozwiązania w tym zakresie. Do tych ostatnich zalicza modele promujące profilowane nauczanie języka dla celów specjalistycznych (ESP – English for Special Purposes) jako optymalną dla XXI wieku formę nauki języka angielskiego.

Zawarte w książce wnioski oparte są na materiale analitycznym, będącym wynikiem badań empirycznych, w których uwzględnione zostało zapotrzebowanie społeczne, akademickie i biznesowe na efektywne metody uczenia języka angielskiego. Rozważania teoretyczne i praktyczne ujęcie tematu pozwalają szczegółowo zaprezentować podjętą w monografii tematykę ESP.

Zapraszamy do lektury!

M. Alhasani Dubali, DEVELOPING SPECIALIZED ENGLISH PROGRAMS AT UNIVERSITY LEVEL TO MATCH THE COMMUNICATIVE NEEDS OF THE EUROPEAN MARKET, Tarnow 2020.