PROCEDURA WYDAWNICZA

| 2 stycznia 2019

Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie merytorycznie i administracyjnie obsługują proces wydawniczy.

Przebieg procedury wydawniczej:

– proces wydawniczy inicjuje zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego

– zgłoszenie publikacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wydaniepwsz_wz

– na podstawie zgłoszenia publikacji wpisana zostaje ona do planu wydawniczego

– formularz wypełnia autor lub redaktor publikacji i składa go w siedzibie Wydawnictw – w przypadku wniosku o druk ukończonej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są wraz z formularzem w formie elektronicznej

– w przypadku wniosku o druk planowanej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są w formie elektronicznej po jej ukończeniu w terminie późniejszym, określonym w formularzu,

– materiały złożone do Wydawnictw przez autora/ów, redaktora/ów sprawdzane są pod względem formalnym. W przypadku wykazanych w toku administrowania procesu wydawniczego braków, Wydawnictwa zwracają się do podmiotu właściwego z prośbą o uzupełnienie,

– formularz zgłoszeniowy zostaje sprawdzony pod względem formalnym i zaopiniowany przez Wydawnictwa oraz przekazany Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju

– po wstępnej kwalifikacji publikacji do wydania Wydawnictwa uruchamiają etap kalkulacji wydania publikacji, którego wyniki zostają przekazane Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju

– zgłoszenie publikacji po rozpatrzeniu przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju wniosku i kalkulacji zostaje przekazane do Wydawnictw

– w przypadku pozytywnej decyzji wdrażany zostaje etap recenzowania publikacji

– procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej

– w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek wskazanych w recenzji, procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po zastosowaniu się autora/redaktora do uwag recenzenckich i przekazania poprawionych materiałów do Wydawnictw

– przygotowanie tekstu do druku obejmuje korektę techniczną dostarczonych do Wydawnictw materiałów, przekazanie ich do składu oraz korekty składu komputerowego publikacji

– Wydawnictwa podczas procesu wydawniczego współpracują ściśle z autorem/redaktorem publikacji

– publikacja po pierwszym składzie przekazywana jest autorowi/redaktorowi do wglądu

– poprawki, uwagi przekazane przez autora/redaktora zostają uwzględnione w trakcie korekt/y

– autorowi/redaktorowi przedstawiany jest projekt okładki

– ostateczny kształt okładki przesłany zostaje autorowi/redaktorowi z prośbą o akceptację do druku

– tekst po korektach zostaje przesłany do autora/redaktora z prośbą o akceptację do druku

– po uzyskaniu akceptacji autora/redaktora publikacji do druku procedowany jest finał procedury wydawniczej, którego efektem jest wydana książka.