PROCEDURA WYDAWNICZA

| 2 stycznia 2019

Wydawnictwa ANS w Tarnowie (dawniej PWSZ w Tarnowie) merytorycznie i administracyjnie obsługują proces wydawniczy.

Profil Wydawnictw obejmuje: monografie naukowe autorskie, wieloautorskie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne, publikacje pokonferencyjne, skrypty i podręczniki akademickie.

Do druku przyjmowane są wymienione powyżej rodzaje tekstów naukowych i dydaktycznych.

Poniższa procedura wydawnicza dotyczy wszystkich wydawanych przez Wydawnictwa ANS w Tarnowie publikacji.

Zgłoszenia publikacji mogą  składać autorzy będący pracownikami ANS w Tarnowie, jak również autorzy zewnętrzni. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.

Składane do Wydawnictw ANS w Tarnowie publikacje stanowić powinny oryginalne prace autora/autorów. Przyjmowane są książki dotąd niepublikowane.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach (wyczerpany nakład, publikacja niezbędna w procesie dydaktycznym) dopuszcza się możliwość rozpatrzenia druku materiałów, który był już wydane.

Prace sprawdzane są przez Wydawnictwo w programie antyplagiatowym plagiat.pl

Wydawnictwo, autorzy, redaktorzy i recenzenci zobowiązani są do przestrzegania Procedury wydawniczej, Procedury recenzji oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwach ANS w Tarnowie.

 

Przebieg procedury wydawniczej:

 • proces wydawniczy inicjuje zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego
 • zgłoszenie publikacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wydanie_ans zawierający m.in. krótki opis publikacji, zasadność jej wydania
 • na podstawie zgłoszenia publikacji wpisana zostaje do planu wydawniczego
 • formularz wypełnia autor lub redaktor publikacji i składa go w siedzibie Wydawnictw lub przesyła drogą mailową – zob. kontakt – w przypadku wniosku o druk ukończonej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są wraz z formularzem w formie elektronicznej
 • w przypadku wniosku o druk planowanej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są w formie elektronicznej po jej ukończeniu w terminie późniejszym, określonym w formularzu
 • materiały złożone do Wydawnictw przez autora/ów, redaktora/ów sprawdzane są pod względem formalnym. W przypadku wykazanych w toku administrowania procesu wydawniczego braków, Wydawnictwa zwracają się do podmiotu właściwego z prośbą o uzupełnienie
 • w przypadku gdy autorem/ami, redaktorem/ami są pracownicy ANS w Tarnowie formularz może być zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, w którym pracuje wnioskodawca
 • w przypadku gdy autorem/ami, redaktorem/ami są osoby osoby spoza Uczelni wnioskodawca składa sam formularz zgłoszeniowy, nie musi dołączać dodatkowej rekomendacji
 • formularz zgłoszeniowy zostaje sprawdzony pod względem formalnym i zaopiniowany przez Wydawnictwa oraz przekazany Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju
 • w ocenie wewnętrznej służącej wstępnej kwalifikacji publikacji uwzględniane są następujące elementy: zgodność rodzaju publikacji i jej tematyki z profilem wydawniczym, oryginalność tematyczna, wartość merytoryczna, naukowa – zob. procedura recenzencka
 • po wstępnej kwalifikacji publikacji do wydania Wydawnictwa uruchamiają etap kalkulacji wydania publikacji, którego wyniki zostają przekazane Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju
 • zgłoszenie publikacji po rozpatrzeniu przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju wniosku i kalkulacji zostaje przekazane do Wydawnictw
 • w przypadku pozytywnej decyzji praca zostaje sprawdzona przez system antyplagiatowy
 • jeśli antyplagiat potwierdzi oryginalność pracy, wdrażany zostaje etap recenzowania publikacji
 • jeśli wynik antyplagiatu potwierdza nieoryginalność pracy, plagiat, autoplagiat praca zostaje odrzucona, informacja w tej sprawie przekazywana jest autorowi/autorom
 • procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej, w przypadku recenzji negatywnej publikacja nie zostaje przyjęta do druku – zob. procedury recenzowania
 • recenzje wydawnicze wykonywane są z zachowaniem norm etyki wydawniczej – zob. zasady etyki wydawniczej
 • w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek wskazanych w recenzji, procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po zastosowaniu się autora/redaktora do uwag recenzenckich i przekazania poprawionych materiałów do Wydawnictw
 • przygotowanie tekstu do druku obejmuje redakcję tekstu, korektę językową, korektę techniczną dostarczonych do Wydawnictw materiałów, przekazanie ich do składu oraz korekty składu komputerowego publikacji
 • Wydawnictwa podczas procesu wydawniczego współpracują ściśle z autorem/redaktorem publikacji
 • publikacja po składzie przekazywana jest autorowi/redaktorowi do wglądu
 • poprawki, uwagi przekazane przez autora/redaktora zostają uwzględnione w trakcie korekt/y
 • autorowi/redaktorowi przedstawiany jest projekt okładki
 • ostateczny kształt okładki przesłany zostaje autorowi/redaktorowi z prośbą o akceptację do druku
 • ostateczny tekst publikacji po korektach zostaje przesłany do autora/redaktora z prośbą o akceptację do druku
 • po uzyskaniu akceptacji autora/redaktora publikacji do druku finalizowana jest procedura wydawnicza, której efektem końcowym jest wydana książka
 • na każdym etapie procesu wydawniczego Wydawnictwa ściśle współpracują z autorem/ami, redaktorem/ami w celu stworzenia rzetelnego, profesjonalnego, spełniającego normy etyki intelektualnej i wydawniczej dzieła