PROCEDURA WYDAWNICZA

| 2 stycznia 2019

Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej  (dawniej PWSZ w Tarnowie, następnie ANS w Tarnowie) merytorycznie i administracyjnie obsługują proces wydawniczy.

Profil Wydawnictw obejmuje: monografie naukowe autorskie, wieloautorskie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne, publikacje pokonferencyjne, skrypty i podręczniki akademickie.

Do druku przyjmowane są wymienione powyżej rodzaje tekstów naukowych i dydaktycznych.

Poniższa procedura wydawnicza dotyczy wszystkich wydawanych przez Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej publikacji.

Zgłoszenia publikacji mogą  składać autorzy będący pracownikami Akademii Tarnowskiej, jak również autorzy zewnętrzni. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.

Składane do Wydawnictw Akademii Tarnowskiej publikacje stanowić powinny oryginalne prace autora/autorów. Przyjmowane są książki dotąd niepublikowane.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach (wyczerpany nakład, publikacja niezbędna w procesie dydaktycznym) dopuszcza się możliwość rozpatrzenia druku materiałów, który był już wydane.

Prace sprawdzane są przez Wydawnictwo w programie antyplagiatowym plagiat.pl

Wydawnictwo, autorzy, redaktorzy i recenzenci zobowiązani są do przestrzegania Procedury wydawniczej, Procedury recenzji oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwach Akademii Tarnowskiej.

 

Przebieg procedury wydawniczej:

 • proces wydawniczy inicjuje zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego
 • zgłoszenie publikacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wydanie_ans zawierający m.in. krótki opis publikacji, zasadność jej wydania
 • na podstawie zgłoszenia publikacji wpisana zostaje do planu wydawniczego
 • formularz wypełnia autor lub redaktor publikacji i składa go w siedzibie Wydawnictw lub przesyła drogą mailową – zob. kontakt – w przypadku wniosku o druk ukończonej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są wraz z formularzem w formie elektronicznej
 • w przypadku wniosku o druk planowanej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są w formie elektronicznej po jej ukończeniu w terminie późniejszym, określonym w formularzu
 • materiały złożone do Wydawnictw przez autora/ów, redaktora/ów sprawdzane są pod względem formalnym. W przypadku wykazanych w toku administrowania procesu wydawniczego braków, Wydawnictwa zwracają się do podmiotu właściwego z prośbą o uzupełnienie
 • w przypadku gdy autorem/ami, redaktorem/ami są pracownicy Akademii Tarnowskiej formularz może być zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, w którym pracuje wnioskodawca
 • w przypadku gdy autorem/ami, redaktorem/ami są osoby osoby spoza Uczelni wnioskodawca składa sam formularz zgłoszeniowy, nie musi dołączać dodatkowej rekomendacji
 • formularz zgłoszeniowy zostaje sprawdzony pod względem formalnym i zaopiniowany przez Wydawnictwa oraz przekazany Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju
 • w ocenie wewnętrznej służącej wstępnej kwalifikacji publikacji uwzględniane są następujące elementy: zgodność rodzaju publikacji i jej tematyki z profilem wydawniczym, oryginalność tematyczna, wartość merytoryczna, naukowa – zob. procedura recenzencka
 • po wstępnej kwalifikacji publikacji do wydania Wydawnictwa uruchamiają etap kalkulacji wydania publikacji, którego wyniki zostają przekazane Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju
 • zgłoszenie publikacji po rozpatrzeniu przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju wniosku i kalkulacji zostaje przekazane do Wydawnictw
 • w przypadku pozytywnej decyzji praca zostaje sprawdzona przez system antyplagiatowy
 • jeśli antyplagiat potwierdzi oryginalność pracy, wdrażany zostaje etap recenzowania publikacji
 • jeśli wynik antyplagiatu potwierdza nieoryginalność pracy, plagiat, autoplagiat praca zostaje odrzucona, informacja w tej sprawie przekazywana jest autorowi/autorom
 • procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej, w przypadku recenzji negatywnej publikacja nie zostaje przyjęta do druku – zob. procedury recenzowania
 • recenzje wydawnicze wykonywane są z zachowaniem norm etyki wydawniczej – zob. zasady etyki wydawniczej
 • w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek wskazanych w recenzji, procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po zastosowaniu się autora/redaktora do uwag recenzenckich i przekazania poprawionych materiałów do Wydawnictw
 • przygotowanie tekstu do druku obejmuje redakcję tekstu, korektę językową, korektę techniczną dostarczonych do Wydawnictw materiałów, przekazanie ich do składu oraz korekty składu komputerowego publikacji
 • Wydawnictwa podczas procesu wydawniczego współpracują ściśle z autorem/redaktorem publikacji
 • publikacja po składzie przekazywana jest autorowi/redaktorowi do wglądu
 • poprawki, uwagi przekazane przez autora/redaktora zostają uwzględnione w trakcie korekt/y
 • autorowi/redaktorowi przedstawiany jest projekt okładki
 • ostateczny kształt okładki przesłany zostaje autorowi/redaktorowi z prośbą o akceptację do druku
 • ostateczny tekst publikacji po korektach zostaje przesłany do autora/redaktora z prośbą o akceptację do druku
 • po uzyskaniu akceptacji autora/redaktora publikacji do druku finalizowana jest procedura wydawnicza, której efektem końcowym jest wydana książka
 • na każdym etapie procesu wydawniczego Wydawnictwa ściśle współpracują z autorem/ami, redaktorem/ami w celu stworzenia rzetelnego, profesjonalnego, spełniającego normy etyki intelektualnej i wydawniczej dzieła