PROCEDURA RECENZJI

| 2 stycznia 2019

Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie podlegają procedurze recenzji.

1. Recenzja wewnętrzna

jest wstępnym etapem kwalifikacji tekstu do druku

– tekst publikacji kierowany jest do recenzji wewnętrznej po przekazaniu go do Wydawnictw PWSZ

– w recenzji wewnętrznej oceniane są:

a) zachowanie wymogów formalnych (tj. złożenia pisma formularza o wydanie publikacji zawierającego opis publikacji, jej przeznaczenie, uzasadnienie wydania oraz przesłania kompletnych materiałów

b) wybór tematu

c) znaczenie naukowe publikacji

d) znaczenie dydaktyczne publikacji

e) zapotrzebowanie rynkowe.

2. Recenzja zewnętrzna

– tekst publikacji kierowany jest do recenzji zewnętrznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wydanie publikacji

– recenzja sporządzana jest na zlecenie Wydawnictw – według wzoru recenzjapwsz_wz

– publikacje poddawane są recenzji wydawniczej, przygotowywanej przez specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce

– wybór recenzenta uwarunkowany jest kompetencjami do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej, możliwością obiektywnego, rzetelnego i terminowego wykonania recenzji

– recenzent ocenia wartość naukową publikacji, zwracając szczególną uwagę na zgodność tytułu z jego treścią, sformułowanie celu naukowego i/lub celu praktycznego opisanych badań, merytoryczność publikacji, jej poprawność w strukturze i stosowanej terminologii, znaczenie treści zawartych w publikacji dla nauki/i/lub/praktyki, zawarte w niej wnioski;

– recenzje sporządzane są z zachowaniem zasad poufności, zachowania standardów obiektywności, rzetelności źródeł, terminowości, przeciwdziałania konfliktowi interesów

– recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej

– recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo

-recenzent uzasadnia swoją ocenę, podaje uwagi szczegółowe

– recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:

1) publikacja przyjęta zostaje bez poprawek

2) publikacja zostaje przyjęta po wprowadzeniu poprawek zgodnie z uwagami Recenzenta

3) publikacja zostaje odrzucona.

O wynikach recenzji Wydawnictwa PWSZ informują Autora/Redaktora publikacji.

Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji Wydawnictw.