PROCEDURA RECENZJI

| 2 stycznia 2019

Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach Akademii Tarnowskiej (dawniej PWSZ w Tarnowie, następnie ANS w Tarnowie) podlegają procedurze recenzji.

Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach Akademii Tarnowskiej podlegają procedurze antyplagiatowej oraz recenzji.

 

1. Recenzja wewnętrzna

 • jest wstępnym etapem kwalifikacji tekstu do druku
 • dotyczy oceny merytorycznej i technicznej pracy
 • tekst publikacji kierowany jest do recenzji wewnętrznej po przekazaniu go do Wydawnictw ANS w Tarnowie
 • w recenzji wewnętrznej oceniane są:

a) zachowanie wymogów formalnych (tj. złożenia pisma formularza o wydanie publikacji zawierającego opis publikacji, jej przeznaczenie, uzasadnienie wydania oraz przesłania kompletnych materiałów)

b) wybór tematu

c) oryginalność publikacji

d) znaczenie naukowe publikacji

e) znaczenie dydaktyczne publikacji

f) zapotrzebowanie rynkowe

g) techniczne przygotowanie pracy

 

2. Recenzja zewnętrzna

 • tekst publikacji kierowany jest do recenzji zewnętrznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wydanie publikacji i pozytywnym przejściu procedury antyplagiatowej
 • recenzja sporządzana jest na zlecenie Wydawnictw – według wzoru recenzja_ans
 • recenzja jest jawna (autor i recenzent znają swoje personalia)
 • publikacje poddawane są recenzji wydawniczej, przygotowywanej przez specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce. Prace recenzowane są przez co najmniej jednego recenzenta będącego uznanym znawcą stosownej dyscypliny. Preferowani są recenzenci posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
 • wybór recenzenta uwarunkowany jest kompetencjami do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej, możliwością obiektywnego, rzetelnego i terminowego wykonania recenzji
 • recenzent typowany jest przez Wydawnictwo z przestrzeganiem zasady przeciwdziałania konfliktom interesów
 • recenzent ocenia wartość naukową publikacji, zwracając szczególną uwagę na zgodność tytułu z jego treścią, sformułowanie celu naukowego i/lub celu praktycznego opisanych badań, merytoryczność publikacji, jej poprawność w strukturze i stosowanej terminologii, znaczenie treści zawartych w publikacji dla nauki/i/lub/praktyki, zawarte w niej wnioski
 • recenzje sporządzane są z zachowaniem zasad poufności, zachowania standardów obiektywności, rzetelności źródeł, terminowości, przeciwdziałania konfliktowi interesów
 • recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej
 • recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo
 • jeśli termin nie może zostać dotrzymany, recenzent powinien poinformować Wydawnictwa w celu wyjaśnienia sprawy
 • w przypadku niewyjaśnienia sprawy i niewywiązania się przez recenzenta z terminu sporządzenia recenzji Wydawnictwa mogą skierować publikację do innego recenzenta
 • recenzent uzasadnia swoją ocenę, podaje uwagi szczegółowe
 • recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem: 1) publikacja przyjęta zostaje bez poprawek 2) publikacja zostaje przyjęta po wprowadzeniu poprawek zgodnie z uwagami Recenzenta 3) publikacja zostaje odrzucona
 • recenzję kończy rekomendacja o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu publikacji
 • wymogiem dopuszczenia publikacji do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji wydawniczej
 • pozytywna recenzja oraz przedstawiona przez autora/autorów ostateczna (poprawiona) wersja publikacji skutkuje jej przekazaniem do dalszych prac wydawniczych, a co za tym idzie, do druku
 • negatywna recenzja skutkuje odrzuceniem przez Wydawnictwa publikacji do druku i zwróceniem jej autorowi/redaktorowi lub w uzasadnionym przypadku skierowaniem publikacji do innego niezależnego recenzenta o dopuszczeniu do druku.

O wynikach recenzji Wydawnictwa ANS informują autora/redaktora publikacji.

Jeżeli autor nie zgadza się z negatywnym wynikiem recenzji, może w formie pisemnej przedstawić swoje kontrargumenty, które zostaną przesłane recenzentowi.

Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji Wydawnictw. Recenzje wydawnicze są poufne, ich udostępniane możliwe jest wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.