STOSOWANIE ZASAD ETYKI PUBLIKACYJNEJ

| 2 lutego 2019

Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a następnie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie) w procesie wydawnicznym stosują zasady etyki publikacyjnej, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE https://publicationethics.org/resources/code-conduct. Zasady te stosowane są w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Wśród tych zasad w szczególności wymienić należy m.in.:

– zasadę fair play

– zasadę oryginalności pracy

– zasadę rzetelności źródeł

– eliminacji błędów w opublikowanych pracach

– zapobiegania konfliktom interesów związanych z recenzentami

– zapobiegania konfliktom interesów autorów

Stosowanie zasad etyki publikacyjnej obejmują trzy zasadnicze podmioty związane z procesem wydawniczym podejmowanym w Wydawnictwach ANS w Tarnowie, tj. wydawnictwa (wydawcy), autorów/redaktorów, recenzentów na każdym etapie pracy nad publikacją.

W szczególności obejmuje to następujące obowiązki:

OBOWIĄZKI WYDAWCY:

 • przestrzeganie norm etycznych i intelektualnych
 • dbanie o rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny
 • przyjmowanie publikacji zgodnie z określoną procedurą wydawniczą
 • dbanie o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie wydawniczym
 • przestrzeganie zasady obiektywności w każdym aspekcie związanych z publikacją książki
 • dbanie o właściwy dobór recenzentów
 • realizowanie procedury antyplagiatowej
 • poszanowanie autorskich praw osobistych autorów
 • zapewnianie poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych

 

OBOWIĄZKI AUTORA/REDAKTORA:

 • zapoznanie się i przestrzeganie zasad etyki wydawniczej zamieszczonych na stronie Wydawnictw ANS w Tarnowie
 • przestrzeganie zasad rzetelności naukowej
 • przestrzeganie zasady oryginalności – zgłaszanie tekstów własnych i oryginalnych, nienaruszających praw osób trzecich
 • przestrzeganie zasady autorstwa – w przypadku wieloautorstwa określanie własnego wkładu autorskiego, wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy
 • przestrzeganie zasady rzetelności przywoływanych źródeł oraz udostępniania wyników badań
 • niezwłoczne ustosunkowanie się do wszystkich uwag kierowanych przez wydawcę lub recenzenta na każdym etapie procesu wydawniczego
 • natychmiastowe powiadomienie wydawcy w przypadku zauważenia przez autora/redaktora znaczących, rażących błędów w swojej publikacji

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA:

 • przestrzeganie zasady terminowości
 • przestrzeganie zasady poufności
 • przestrzeganie zasady zachowania obiektywizmu, kierowanie się standardami obiektywności przy ocenie recenzowanej publikacji
 • opiniowanie publikacji poprzez odpowiednie argumentowanie
 • przestrzeganie zasady rzetelności źródeł
 • przeciwdziałanie konfliktowi interesów
 • natychmiastowe informowanie wydawcy w przypadku uzasadnionego podejrzenia nierzetelności naukowej czy plagiatu
 • przestrzeganie zasady niewykorzystywania recenzowanych prac do własnych celów